Natalia GRĂDINARU . OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE POPULARĂ

Rezumat

Articolul prevede relatarea cutumelor ce țin de ciclul vieții și de cunoștințele populare legate de naștere, care sunt analizate în ordinea desfășurării fenomenului: sar­cina, naşterea şi perioada postnatală. Ciclul obiceiurilor legate de procreere include în sine metode magice, reli­gioase, îmbinate armonios cu cunoștințe raționale despre procesele fiziologice umane. Practicile terapeutice, igieni­ce și protectoare folosite în perioada gravidității, nașterii propriu-zise în Basarabia la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea pot fi comune tuturor po­poarelor, dar relevă totuși o specificitate etnică, care își are originea în nevoia obiectivă de a se adapta şi de a supra­vieţui în acel habitat sociocultural, şi în credinţele și ideile religioase ale poporului.

Cuvinte-cheie: medicină populară, ginecologie, naş­tere, practicile terapeutice.

Резюме

Статья предусматривает анализ традиционных обрядов, связанных с укладом жизни и традицион­ными медицинскими знаниями относительно родов, которые рассматриваются в порядке исполнения этого явления: беременность, роды и послеродовой период. Цикл родильных обрядов представлен об­рядово-магической деятельностью, сочетавшейся с рациональными действиями, основанными на на­родном практическом опыте и народных знаниях. Терапевтические, гигиенические и оберегательные бессарабские практики, связанные с деторождением, едины для человечества, а создаваемая веками прак­тика родовспоможения имеeт этническую (а часто и социально-этническую) специфику, обусловленную как объективной необходимостью приспособления и выживания в определенной среде обитания, так и ре­лигиозными воззрениями общества.

Ключевые слова: народная медицина, гинеколо­гия, рождение, терапевтические практики.

Summary

The article provides the analysis of traditional cus­toms related to the way of life and popular medical knowl­edge related to pregnancy, birth and postnatal period. The cycle of birth rites is represented by magical and ritual activities, harmoniously combined with rational knowl­edge about human physiological processes. Therapeutic, hygienic and protective practices connected to pregnancy and childbirth in Bessarabia in late XIXth – early XXth century may be common to all nations, but nevertheless reveal ethnic specificity, which originated in the objective need to adapt and survive in the socio-cultural environ­ment as well as religious beliefs and ideas of the people.

Key words: popular medicine, gynecology, birth, therapeutic practices.