Irina CAUNENCO, Nina IVANOVA. THE PERCEPTION OF ETHNIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE MOLDOVAN SOCIETY AMONG YOUNG PEOPLE

prezintă rezultatele unui studiu em­piric al identităţii etnice, realizat în rândul studenţilor – re­prezentanţilor ai diferitor grupuri etnice (moldoveni, ruşi, găgăuzi, bulgari, ucraineni etc.). Toate grupurile minorita­re au demonstrat auto-identificare pozitivă şi bietnicitate cu grupul ruşilor. Pentru toate grupurile etnice ale tine­rilor respondenți sunt caracteristice următoarele calităţi: sociabilitate, activitate, mândrie etc. Prin rândul acestora, pe continuum „individualitate-colectivism” cei mai comu­nitari sunt bulgari şi găgăuzi. Un alt studiu empiric despre sistemul simbolurilor şi perceperea ţării a demonstrat că respondenţii au cunoştinţe insuficiente despre acest su­biect. Aceasta este o dovadă certă a procesului continuu de formare a construcţiei ţării la populaţia sa.

Cuvinte-cheie: identitatea etnică, stereotip etnic, perceperea socială, imaginea ţării, simboluri.

 

Резюме

В статье освещены результаты исследования эт­нической идентичности, проведенного среди студен­тов – представителей разных этнических групп (мол­даване, русские, гагаузы, украинцы, болгары). У всех групп меньшинств положительная самоидентифика­ция и биэтничность с группой русских. Общей семан­тической зоной для всех этнических групп молодежи являются такие качества, как общительность, актив­ность, гордость. На континууме «индивидуализм-кол­лективизм» наиболее коллективистическими являют­ся группы болгар и гагаузов. Другое эмпирическое исследование символической сферы и представлений о стране продемонстрировало недостаточное знание респондентов о предмете, что является доказатель­ством продолжающегося процесса формирования конструкта страны у его населения.

Ключевые слова: этническая идентичность, эт­нический стереотип, социальная перцепция, образ страны, символы.

Summary

The article shows the results of the ethnic identity research held among the young people of different ethnic origins – Moldovans, Russians, Gagauz, Ukrainians and Bulgarians. All the minority ethnic groups have positive self-identification and bi-ethnicity with the group of Rus­sians. The common semantic area for all the ethnic groups in this study are the qualities of sociality, activeness and self-esteem. On the „collectivism – individualism” contin­uum the most collectivist groups are Bulgarians and Gaga­uz. Another comparative empiric research on the symbolic sphere and ideas about the country demonstrated respon­dents’ insufficient knowledge of the subject – an evidence of continuous formation of the construct of the country.

Key words: ethnic identity, ethnic stereotype, social perception, image of the country, symbols.