Denis ERMOLIN. URBAN CEMETERIES IN KOSOVO AS BATTLEFIELDS FOR IDENTITY

Rezumat

Articolul este dedicat identificării şi analizei mijloa­celor vizuale şi verbale, prin care se reprezintă diferenţa identitară în spaţiul semantic funerar în oraşul balcanic contemporan, care include monumente şi pietre funerare în ansamblu. Drept exemple au fost alese oraşele Pristina şi Prizren (Kosovo). Materialul a fost obţinut de către autor în timpul expediţiilor din perioada 2010–2013. Ca ipoteză a acestui studiu stă ideea că spaţiul sacru al cimitirului în condiţiile peisajului urban este mult mai deschis spre noile tendinţe (decât cele din spaţiul rural), fapt ce oferă o reac­ţie rapidă la procesele etnosociale şi dezvoltarea metodelor specifice de exprimare a propriei identităţi. Cimitirele is­torice, de asemenea cimitirele minorităţilor etnice şi religi­oase, considerate şi ele ca spaţii ale memoriei, joacă un rol important în conturarea peisajului cultural actual şi hărţii istorice a regiunii Kosovo.

Cuvinte-cheie: Kosovo, Pristina, Prizren, cimitire orăşeneşti, spaţiu funerar, identitate, multiculturalitate, multiconfesionalitate.

Резюме

Статья посвящена выявлению и анализу спектра визуальных и вербальных средств, посредством ко­торых происходит репрезентация различных иден­тичностей в семантическом пространстве смерти со­временного балканского города, которое включает в себя намогильные памятники и кладбища в целом. В качестве примера были выбраны города Приштина и Призрен (Косово). Материал был получен автором в ходе экспедиций в данный регион в 2010–2013 гг. В качестве гипотезы данного исследования выступает идея о том, что сакральное пространство кладбища в условиях городского ландшафта более открыто к ин­новационным тенденциям (чем, скажем, в сельской местности), что позволяет оперативно реагировать на протекающие этносоциальные процессы и вырабаты­ватьопределенные способы выражения собственной идентичности. Историческим кладбищам, а также кладбищам этнических и конфессиональных мень­шинств как местам памяти отводится исключительно важная роль при построении современного культур­ного ландшафта и исторической карты Косово.

Ключевые слова: Косово, Приштина, Призрен, городские кладбища, пространство смерти, идентич­ность, мультикультурность, мультиконфессиональ­ность.

Summary

The article is devoted to the analysis of visual and verbal means that help represent different identities in the semantic field of death in the contemporary Balkan city, which includes tombstones and cemetery premises. I focused the research on the cities of Pristina and Priz­ren (Kosovo). The data were collected during fieldwork expeditions in 2010–2013. As a hypothesis I took the idea that the sacred space of death in the city landscape is more open to innovation tendencies (comparing to rural areas), and, due to this fact, current social processes are better re­flected, thus certain means of identity representation are worked out. Historical cemeteries and those of ethnic and confessional minorities as sites of memory play an impor­tant role in constructing current cultural landscape and historical map of Kosovo.

Key words: Kosovo, Pristina, Prizren, urban ceme­teries, death space, identities, multiculturalism, multicon­fessional situation.