Ludmila FULEA. CORELAŢIA VESTIMENTAŢIE – LOCUINŢĂ ÎN MENTALITATEA TRADIŢIONALĂ

Rezumat

În cadrul articolului se face o sinteză a materialului factologic în raport cu sursele bibliografice, care au ca scop evidenţierea corelării vestimentaţie–locuinţă–mentalitate tradiţională. Elucidarea problemei este posibilă prin ra­portarea acesteia la aspectele etnografice şi antropologice.

Cuvinte-cheie: locuinţă, costum popular, ladă de zestre, cuier, culme.

Резюме

В статье осуществляется синтез материалов фак­тологического и полевого исследования, собранных в соответствии с библиографическими источниками, направленными на выделение корреляций одежда– жилье–народное мировоззрение. Прояснение этой проблемы возможно путем сравнения этнографиче­ских и антропологических аспектов.

Ключевые слова: жилье, традиционный костюм, сундук, вешалка, веревка.

Summary

The article provides a synthesis of the collected data, according to the existing bibliographic sources. They are aimed at emphasizing the correlation clothing-home-tra­ditional mentality. The elucidation of this issue is possible by means of comparing ethnographic and anthropological aspects.

Key words: housing, traditional costume, box for dowry, hanger, rope.