Tatiana ZAICOVSCHI . IMAGINEA LUMII ȘI LUMEA IMAGINILOR: SIMBOLICA FOLCLORULUI RUS DIN REPUBLICA MOLDOVA

Rezumat

Folclorul muzical se distinge printr-o simbolică bo­gată al cărei studiu i-a atras întotdeauna pe savanți. Înce­pând cu secolul al XIX-lea, mulți cercetători s-au ocupat, timp de aproape jumătate de secol, cu studierea ei. Însă, comparând rezultatele și concluziile la care ajung diverși savanți în domeniul examinat, apar dificultăți care con­stau în faptul că ei concep în mod diferit însăși noțiunea de „simbol”. Polisemantismul acestei noțiuni prezintă o problemă nu numai pentru etnologie și folcloristică, ci și pentru alte discipline. În articol sunt prezentate diverse clasificări ale simbolurilor cântecelor lirice, inclusiv a au­torului. Analizând simbolurile prezentate în diverse opere lirice ale creației populare poetice orale ruse, înregistrate în Republica Moldova, am plecat de la faptul că imaginea folclorică artistică nu este un element izolat al culturii po­pulare. Existența unor atare imagini este susținută de se­mantica formelor înrudite, păstrându-se legătura asociati­vă cu acestea în textul poetic. Ele se bazează pe percepția stereotipă a realităților de către exponenții culturii și se află în șirul formelor analogice de realizare a potențialului metaforic.

Cuvinte-cheie: folclor, etnologie, Republica Moldo­va, cântece lirice, simbolică, potențialul metaforic.

Резюме

Песенный фольклор отличается богатой симво­ликой, чье исследование всегда привлекало ученых. Начиная еще с XIX в., ее изучением примерно на протяжении полутора веков занимались многие ис­следователи. Однако при сопоставлении результатов и выводов, к которым приходят в рассматриваемой области различные ученые, возникают затруднения, состоящие в том, что нередко они по-разному видят само понятие символа. Многозначность этого поня­тия представляет проблему не только для этнологии и фольклористики, но и для других дисциплин. В статье приводятся различные классификации символов ли­рических песен, в том числе собственная. При анализе символов, представленных в различных фольклорных лирических произведениях, записанных в Республике Молдова, мы исходили из того, что художественный фольклорный образ не является изолированным эле­ментом народной культуры. Существование таких об­разов поддерживается семантикой смежных форм, ас­социативная связь с которыми в поэтическом тексте сохраняется. Они базируются на стереотипном вос­приятии реалий носителями культуры и находятся в ряду аналогичных форм реализации метафорическо­го потенциала.

Ключевые слова: фольклор, этнология, Респу­блика Молдова, лирические песни, символика, мета­форический потенциал.

Summary

Song folklore is rich in symbolism, the research of it has always attracted scholars. Since the XIXth century many researchers have studied it for about one and a half centuries. However, when comparing the results and the conclusions different scholars arrive at in this area, there appear difficulties concerning the fact that they often have different views on the notion of symbol. The ambiguity of this concept is a problem not only for ethnology and study of folklore, but also for other disciplines. The article pres­ents different classifications of symbols in lyrical songs, including our own. In analyzing symbols in a variety of folk lyrical songs, recorded in the Republic of Moldova, we proceeded from the fact that folk art image is not an isolated element of popular culture. The existence of such images is supported by the semantics of related forms, an association with which is stored in a poetic text. They are based on stereotypical perceptions of the realities by bear­ers of culture and are among the similar forms of realiza­tion of a metaphorical potential.

Key words: folklore, ethnology, Republic of Moldova, lyrical songs, symbolism, metaphorical potential.