Natalya GOLANT . MYTHOLOGICAL IDEAS OF VLACHS OF EASTERN SERBIA (BASED ON MATERIALS OF EXPEDITIONS OF 2013–2014)

Rezumat

Acest articol este bazat pe materiale de teren culese în anii 2013–2014 pe teritoriul Serbiei de est, în satele vla­heşti comunelor Negotin, Zaečar şi Kladovo. Articolul po­vesteşte despre reprezentările mitologice ale vlahilor (ro­mânilor) care locuiesc pe acest teritoriu şi le compară cu cele fixate de pe teritoriul României şi mai ales al Olteniei, pentru că majoritatea locuitorilor satelor menţionate sunt, probabil, urmaşii migranţilor din Oltenia.

Cuvinte-cheie: reprezentări mitologice, fiinţe mito­logice, vlahi, Serbia de est, Oltenia.

Резюме

Статья основана преимущественно на полевых материалах, собранных в 2013–2014 гг. на территории восточной Сербии, во влашских селах общин Него­тин, Заечар и Кладово. В статье рассматриваются ми­фологические представления влахов (румын), прожи­вающих на этой территории, и проводится сопостав­ление этих представлений с теми, что были зафикси­рованы на территории Румынии, главным образом в Олтении, поскольку жители рассматриваемых насе­ленных пунктов в большинстве своем, по-видимому, являются потомками выходцев из Олтении.

Ключевые слова: мифологические представ­ления, мифологические существа, влахи, восточная Сербия, Олтения.

Summary

This article is based on the information collected in Vlach villages of the communities of Negotin, Zaečar and Kladovo (Eastern Serbia) in 2013–2014. The article deals with the mythological ideas of Vlachs (Romanians) liv­ing in this territory. The author compares them with the mythological ideas of Romanians from Romania and es­pecially from Oltenia, because most locals are probably descendants of migrants from Oltenia.

Key words: mythological ideas, mythological crea­tures, Vlachs, Eastern Serbia, Oltenia.