Ludmila MOISEI. CONOTAȚII SIMBOLICE ALE REPREZENTĂRILOR ANTROPOMORFE PE TEXTILE

Rezumat

În baza investigațiilor bibliografice și cercetărilor etnologice articolul are scopul de a prezenta imaginea celor mai frecvente reprezentări antropomorfe (siluete feminine, ochiul, mâna, inima, călărețul trac, hora) pe textilele tradiționale. Autorul analizează aceste ornamen­te din punct de vedere estetic, evidențiind principalele semnificații simbolice, mitologice, apotropaice. Un rol de­osebit se acordă semnificațiilor arhaice ale horei ca semn de identitate națională.

Cuvinte-cheie: motive antropomorfe, călărețul, hora, mâna, ochiul, figuri feminine, covoare.

Резюме

Цель статьи – на основе библиографических и этнологических исследований показать наиболее рас­пространенные антропоморфные изображения на традиционных тканях (женские фигуры, глаз, рука, сердце, фракийский всадник, хора). Автор анализи­рует эти орнаменты с эстетической точки зрения, подчеркивая наиболее важные символические, ми­фологические и апотропеические значения. Особое внимание уделяется архаическим значениям хоры как символа национальной идентичности.

Ключевые слова: антропоморфные мотивы, всадник, хора, рука, глаз, женские фигуры, ковры, по­лотенца, ткани.

Summary

Based on bibliographic investigation and ethnological research, the article aims at showing the image of the most common anthropomorphic representations (feminine sil­houettes, eye, hand, heart, Thracian horseman, hora) on traditional textiles. The author analyzes these ornaments from aesthetic point of view, highlighting major symbolic, mythological, apotropaic meanings. A special role is given to archaic meanings of hora as a sign of national identity.

Key words: anthropomorphic motifs, horseman, hora, hand, eye, female figures, carpets, towels, fabrics.