Dorina ONICA. ROLUL COMUNITĂŢII ACADEMICE, INSTITUŢIONAL-POLITICE ŞI POPULAŢIEI LOCALE ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII, PROTEJĂRII ŞI DEZVOLTĂRII PEISAJULUI CULTURAL RURAL

Rezumat

În articol se analizează rolul mediului academic, insti­tuţional-politic şi comunităţii locale, în cunoașterea, pro­movarea și protejarea satului ca peisaj cultural rural. Im­portanţa contribuţiei mediului academic este prioritar, de­oarece numai specialiştii în studiul spaţiului rural, cunosc particularităţile definitorii a satului şi rolul acestuia în păs­trarea identităţii locale; furnizează informaţii veridice pen­tru a reactualiza şi promova identităţile, expresiile culturale locale, obţinute într-un continuu proces creaţional specific locului. Rolul instituţiilor de stat este acela de a crea o bază normativă coerentă, viabilă, de recunoaştere a peisajului cultural rural din Republica Moldova, protejarea şi susţi­nerea lui în faţa proceselor distructive. Rolul comunității locale este de a conştientiza valoarea spaţiului și să păstreze moştenirea sa culturală materială şi imaterială.

Cuvinte-cheie: sat, peisaj, mediu academic, instituții de stat, comunitate locală, peisaj rural.

Резюме

В статье анализируется роль научной и инсти­туционально-политической среды, а также местных сообществ в познании, поддержании и защите сель­ского культурного пейзажа. Приоритетным является вклад научной среды, поскольку только специалисты по исследованию сельского пространства знают опре­деляющие особенности села и его роль в сохранении локальной идентичности, предоставляют корректную информацию с целью реактуализации и продвиже­ния идентичности, локального выражения культуры, достигнутого в процессе длительного формирова­ния местной специфики. Роль государственных ин­ститутов заключается в создании последовательной, жизнеспособной нормативной системы, в признании сельского культурного пейзажа Республики Молдова, в его поддержании и защите от деструктивных про­цессов. Роль местных сообществ заключается в осоз­нании ценности пространства и сохранении своего материального и духовного наследия.

Ключевые слова: село, пейзаж, научная среда, институционально-политическая среда, местные со­общества, сельский пейзаж.

Summary

The article analyzes the role of academic, political-institutional and local community in researching, promot­ing and protecting the rural village as a cultural landscape. The importance of the contribution of academic commu­nity has priority, because only the specialists in the study of rural land know the defining particularities of the villages and their role in preserving the local identity; provide ac­curate information to refresh and promote identities, local cultural expressions, obtained in a continuous process of creation. The role of state institutions is to create a consis­tent regulatory basis to recognize cultural landscape areas in Moldova: to protect and support them in the face of destructive processes. The role of the local community is to realize the value of space and keep its material and im­material cultural heritage.

Key words: village, landscape, academic community, government institutions, local community, rural land­scape.