Volume XXVI / Volumul XXVI / Том XXVI / 2019

Volume XXVI

CONTENTS

ETHNOLOGY
Adrian DOLGHI The Soviet State’s policy on marriage and childbirth registration procedures. Case of Moldavian SSR (1944-1961) 5
Natalia GRADINARU The metamorphoses of the traditional therapeutic act 15
Ilona MAKHOTINA, Yanush PANCHENKO Traditional housing and elements of the unsettled life of Vlaxurja and Servurja Roma 22
Natalia CAUNOVA, Nina IVANOVA Images of Russia and of the West in the representations of the citizens of the Republic of Moldova 31
Alexandru FURTUNĂ Considerations regarding the origin and the area of the spread of secular land properties in Iasi County (IV) 36
Ivan DUMINICA Bulgarian studies on the pages of the „Journal of Ethnology and Culturology” (2007-2019) 42
Svetlana PROCOP Towards of the question of the Ethnography of the childhood of the Gypsy population of Bessara­bia of the XIX Century 50
Ion GUMENAI Archimandrite Andronic Popovici as a spiritual and historical critic 59
Tatiana ZAICOVSCHI Reflection of a vision of our/other within the archetypal binary opposition in the texts of modern mass media of the Republic of Moldova (on the example of a number of mass media resources in Bulgarian) 64
Viktor SHAPOVAL The first Soviet magazine in the Romani language: on the problem of the date of issue 72
Irina IJBOLDINA Folklore and ethnographic elements in Russian prose of Bessarabia of the 19th century 78
CULTUROLOGICAL STUDY
Valdemar KALININ Gypsies in the mirror of East Slavic literatures 87
COMMUNICATIONS
Iulii PALIHOVICI French ethnology: issues and priorities of contemporary ethnological research (based on recent publications in the „Etnologie de la France” collection) (II) 106
PAGE OF THE YOUNG RESEARCHER
Iuliana BABIN Folk Theater from Moldova and Ukraine in the context of valorization of the common ethno-cultural heritage 112
Alexandr ROITMAN Election of a rabbi in the city of Balti in 1877 according to unpublished documents 119
Maria SHEVCHUK Contribution of the Cultural Association “ASTRA Basarabia” to the creation of public libraries in the interwar Bessarabia 127
SCIENTIFIC LIFE
Angela OLARESKU Bulgarian personalities and places of memory in the Republic of Moldova 135
IN MEMORIAM
Elizaveta KVILINKOVA Georgy Konstantinovich Kozholyanko – a prominent scientist and teacher (1946-2019) 136
REVIEWS
Alexandr PRIGARIN Review of the book “Budzhak: from the past to the present” (Collection of articles dedicated to the 80th anniversary of Ivan Fyodorovich Grek). Editor-in-chief Ivan Duminica (Chisinau: Lexon-Prim, 2019. 632 p.) 138
Natalia GRADINARU Review of Gherghina Boda’s book “Perspectives and interpretations of museology and patrimony in the XX-XXI centuries” (Targoviste: Cetatea de Scaun, 2018. 201 p.) 140
BOOK PRESENTATION
Alexandru FURTUNĂ Presentation of the monograph of Valentina Esanu “The great dignitaries of the Country of Mol­dova during the reign of Stephan the Great (1457-1504)” (Chisinau: Cartier, 2018. 444 p.) 142
Victor DAMIAN The first book on the artistic creation of the Roma in the Republic of Moldova “Leonid Cerepovschi: I am proud to be a Gypsy” (Chisinau: Cartdidact, 2019. 364 p.) 143
Data on the editorial boards 145
Terms and conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 147

CUPRINS

(descarcă revista)

ETNOLOGIE

Adrian DOLGHI Politica statului sovietic cu privire la procedurile de înregistrare a căsătoriei şi a naşterii copilului. Cazul RSS Moldoveneşti (1944-1961) 5
Natalia GRĂDINARU Les métamorphoses de l’acte thérapeutique traditionnel 15
Илона МАХОТИНА, Януш ПАНЧЕНКО Традиционное жилище и элементы неоседлого быта цыган-влахов и сэрвов 22
Natalia CAUNOVA, Nina IVANOVA Images of Russia and of the West in the representations of the citizens of the Republic of Moldova 31
Alexandru FURTUNĂ Consideraţii cu privire la originea şi aria de răspândire a unor proprietăţi laice din ţinutul Iaşi (IV) 36
Ivan DUMINICA Bulgaristica pe paginile „Revistei de Etnologie şi Culturologie” (2007-2019) 42
Svetlana PROCOP Cu privire la etnografia copilăriei a populaţiei rome din Basarabia în sec. al XIX- lea 50
Ion GUMENÂI Archimandrite Andronic Popovici as a spiritual and historical critic 59
Tatiana ZAICOVSCHI Reflectarea viziunii asupra al nostru/altul în cadrul opoziţiei binare arhetipale în textele mass media moderne din Republica Moldova (analizând o serie de resurse mass media în limba bulgară) 64
Виктор ШАПОВАЛ Первый советский журнал на ромском языке: к проблеме датировки выпуска 72
Irina IJBOLDINA Elemente folclorice şi etnografice în proza rusă a Basarabiei din sec. al XIX-lea 78

STUDIUL CULTUROLOGIC

Вальдемар КАЛИНИН Цыгане в зеркале восточнославянских литератур (III-V) 87
COMUNICĂRI
Iulii PALIHOVICI Etnologia franceză: probleme şi priorităţi ale cercetărilor etnologice contempo­rane (pe baza publicaţiilor din colecţia „Ethnologie de la France”) (II) 106

PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR

Iuliana BABIN Teatrul popular din Moldova şi Ucraina în contextul valorificării patrimoniului etnocultural comun 112
Alexandr ROITMAN Alegerile rabinice din oraşul Bălţi în anul 1877, după documente inedite 119
Maria ŞEVCIUC Aportul asociaţiunii culturale „Astra Basarabiei” la înfiinţarea bibliotecilor poporale în Basarabia interbelică 127

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Angela OLĂRESCU Personalităţi bulgare şi locuri de memorie în Republica Moldova 135

IN MEMORIAM

Елизавета КВИЛИНКОВА Георгий Константинович Кожолянко – видный ученый и педагог (1946-2019) 136

RECENZII

Александр ПРИГАРИН Рецензия на книгу «Буджак: от прошлого к настоящему» (Сборник статей к 80-летию Ивана Федоровича Грека). Отв. ред. Иван Думиника (Кишинев: Lexon-Prim, 2019. 632 с.) 138
Natalia GRĂDINARU Recenzie la cartea Gherghinei Boda „Perspective şi interpretări ale muzeologiei şi patrimoniului în secolele XX-XXI” (Târgovişte: Cetatea de scaun, 2018. 201 p.) 140

PREZENTARE DE CARTE

Alexandru FURTUNĂ Prezentarea monografiei Valentinei Eşanu „Marii demnitari ai Ţării Moldovei în domnia lui Ştefan cel Mare (1457-1504)” (Chişinău: Cartier, 2018. 444 p.) 142
Victor DAMIAN Prima carte despre creaţia artistică a romilor din Republica Moldova „Leonid Cerepovschi: «Mă mândresc că sunt ţigan»” (Chişinău: Cartdidact, 2019. 364 p.) 143
Data on the editorial boards / Сведения о редколлегии 145
Termene şi condiţii de publicare ale materialelor în Revista de Etnologie şi Culturologie 146
Terms and conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 147
Сроки и условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии 148