Zina ŞOFRANSKY. ASPECTE ESTETICE ÎN ARTA TRADIŢIONALĂ

Rezumat

Tematica prezentată în acest articol va elucida catego­riile principale ale artei frumosului din ramura confecţi­onării covoarelor tradiţionale moldoveneşti, prosoapelor, cusăturilor, portului popular. Cuvântul frumos, folosit în vorbire foarte des, reflectă însuşirea omului de a simţi emoţii în faţa frumuseţii, trezeşte sentimente estetice de admiraţie, reflectă particularităţile generale şi sensurile noţiunilor de artă, ideal, superb, încântător etc.

Cuvinte-cheie: estetic, armonios, frumos, artă, bro­dat, cusut, cămaşă, cheptare, bundiţe, ştergare, covoare, tradiţional.

Summary

The paper deals with the main categories of the art of beauty, such as the production of carpets, towels, em­broideries and traditional clothing. The word beautiful, often used in our speech, reflects human ability to have emotions towards beauty, it elicits aesthetic feelings and admiration, reflects general peculiarities of the notions of art, ideal, wonderful, admirable.

Key words: aesthetic, harmonious, beautiful, art, sewing, shirt, sleeveless shirt, towel, carpets, traditional.

Резюме

В статье представлены основные категории ис­кусства красоты в таких отраслях, как производство ковров, полотенец, вышивок, национальных костю­мов. Слово красивый, часто используемое в речи, от­ражает свойство человека испытывать эмоции по от­ношению к красоте, пробуждает эстетические чувства и восхищение, отражает общие черты и смысл таких понятий, как «искусство», «идеальный», «удивитель­ный», «восхитительный».

Ключевые слова: эстетичный, гармоничный, красивый, искусство, вышивание, рубашка, безрукав­ка, полотенце, ковры, традиционный.