Ivan DUMINICA . EMIGRANŢII BULGARI DIN BASARABIA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVIII-LEA – PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA (REPERE ISTORIOGRAFICE)

Rezumat

Lucrarea reflectă dezbaterile principale în istoriogra­fie despre locul și rolul coloniștilor bulgari la dezvoltarea Basarabiei. Este analizată istoriografia bulgară, rusă, ucrai­neană, moldovenească și română, care scot în evidență probleme ce ţin de procesele etnice și demografice care au avut loc pe teritoriul Basarabiei. Au fost prezentatе pe larg principalele realizări ale oamenilor de știință și cercetăto­rilor de istorie locală care, în activitatea lor de cercetare științifică, au investigat istoria bulgarilor basarabeni.

Cuvinte-cheie: bulgarii basarabeni, Basarabia, istorio­grafia bulgară, rusă, ucraineană, moldovenească şi română.

Резюме

В статье отражены ключевые историографиче­ские дискуссии о месте и роли болгарских колонистов в развитии Бессарабии. Анализируется болгарская, русская, украинская, молдавская и румынская исто­риография, где освещался вопрос об этнических и демографических процессах, произошедших на тер­ритории Бессарабии. Комплексно представлены ос­новные заслуги ученых и краеведов, которые в своих научных разработках исследовали историю бессараб­ских болгар.

Ключевые слова: бессарабские болгары, Бесса­рабия, болгарская, русская, украинская, молдавская и румынская историография.

Summary

The article shows fundamental historiographical de­bates on the place and role of the Bulgarian colonists in the development of Bessarabia. Bulgarian, Russian, Ukrainian, Moldavian and Romanian historiography is analyzed, eth­nic and demographic processes, which have taken place on the territory of Bessarabia, being elucidated. The author studies in details the activity of scientists and ethnogra­phers, whose research interests and achievements deter­mine the main research trends in the study of Bessarabian Bulgarians.

Key words: Bessarabian Bulgarians, Bessarabia, Bul­garian, Russian, Ukrainian, Moldavian and Romanian his­toriography.