Oleg GALUŞCENCO. DIN TRECUTUL POPULAŢIEI POLONEZE ÎN RASS MOLDOVENEASCĂ

Rezumat

Articolul este dedicat populaţiei poloneze din Repu­blica Autonomă Moldovenească şi a fost scris preponde­rent în baza izvoarelor statistice şi de arhivă din perioada interbelică.

Cuvinte-cheie: polonezii, relaţiile interetnice, RASS Moldovenească, Transnistria.

Резюме

Представленная статья посвящена исследованию польского населения Молдавской автономной респу­блики. Она написана преимущественно на основе ар­хивных и статистических источников межвоенного периода.

Ключевые слова: поляки, межэтнические отно­шения, Молдавская АССР, Приднестровье.

Summary

The article is devoted to the Polish population of the Moldavian Autonomous Republic. It is mostly based on the archival and statistical sources of the interwar period.

Key words: Poles, interethnic relations, Moldavian ASSR, Transnistria.