Category «ETNOSOCIALE ŞI ETNOPSIHOLOGICE»

Denis ERMOLIN. URBAN CEMETERIES IN KOSOVO AS BATTLEFIELDS FOR IDENTITY

Rezumat Articolul este dedicat identificării şi analizei mijloa­celor vizuale şi verbale, prin care se reprezintă diferenţa identitară în spaţiul semantic funerar în oraşul balcanic contemporan, care include monumente şi pietre funerare în ansamblu. Drept exemple au fost alese oraşele Pristina şi Prizren (Kosovo). Materialul a fost obţinut de către autor în timpul expediţiilor din perioada …

Dareg A. ZABARAH . SECULAR, RELIGIOUS AND ETHNIC NATIONALISMS IN COMPARISON: THE CASES OF RUSSIA, THE ARAB STATES AND ISRAEL

  Rezumat Acest studiu este dedicat analizei comparative dintre tipurile de apartenenţă religioasă şi etnică, şi rolul lor în determinarea ideologiei naţionale. Prin aceasta se observă relaţia dialectică a discursului etno-naţional şi religios-na­ţional în Federaţia Rusă, statele lumii arabe şi Israel. Arti­colul acordă atenţie contradicţiilor dintre aceste discursuri şi evidenţiază procesele de organizare şi înţelegere …

Irina CAUNENCO, Nina IVANOVA. THE PERCEPTION OF ETHNIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE MOLDOVAN SOCIETY AMONG YOUNG PEOPLE

prezintă rezultatele unui studiu em­piric al identităţii etnice, realizat în rândul studenţilor – re­prezentanţilor ai diferitor grupuri etnice (moldoveni, ruşi, găgăuzi, bulgari, ucraineni etc.). Toate grupurile minorita­re au demonstrat auto-identificare pozitivă şi bietnicitate cu grupul ruşilor. Pentru toate grupurile etnice ale tine­rilor respondenți sunt caracteristice următoarele calităţi: sociabilitate, activitate, mândrie etc. Prin rândul acestora, pe …

Evdochia SOROCEANU, Irina RIŞILEAN. DICŢIONAR-ÎNDRUMAR DE TERMENI LINGVISTICI GĂGĂUZ-RUS-ROMÂN CA FORMĂ DE UNIFICARE ŞI STANDARDIZARE A TERMINOLOGIEI LINGVISTICE ÎN LIMBA GĂGĂUZĂ

Rezumat Dicţionarul-îndrumar de termeni lingvistici al limbii găgăuze prezintă o experienţă de sistematizare şi unificare (în vederea armonizării, ordonării şi uniformizării) a sis­temului de termeni lingvistici al limbii găgăuze contem­porane. Activităţile de unificare s-au desfăşurat la toate nivelurile – semnificativă, logică şi lingvistică. A fost creat un sistem de termeni şi locuţiuni terminologice, optim şi …

Irina CAUNENCO. RELAŢIILE INTERETNICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: ASPECTUL CULTURAL-VALORIC

Rezumat În articol sunt prezentate rezultatele studiului em­piric al relațiilor interetnice, aspectul lor cultural-valoric. Au fost cercetate valorile culturale ale tinerilor moldoveni, ruși, găgăuzi, ucraineni, bulgari. S-a constatat faptul că toate culturile studiate sunt colectiviste, totuși grupurile se caracterizează prin variabilitate. Cel mai colectivist este grupul găgăuzilor, apoi grupul rușilor și a ucrainenilor. Cel mai …

Adrian DOLGHI. POLITICA STATULUI SOVIETIC PRIVIND COMPONENŢA NAȚIONALĂ A CORPULUI DIDACTICO-ŞTIINŢIFIC ŞI STUDENŢESC LA FACULTĂŢILE DE ISTORIE DIN RSSM (1944–1965)

Rezumat Prezentul articol elucidează politica statului sovietic privind componenţa națională a corpului didactico-ştiin­ţific şi studenţesc la facultăţile de istorie din RSSM în anii 1944–1965. Este demonstrat că în primii ani postbelici majoritatea studenţilor care-şi făceau studiile în instituţii­le de învăţământ superior erau de origine străină. Politica statului în această perioadă nu era loială faţă de …

Olga GARUSOVA . ISTORIOGRAFIA ŞI METODOLOGIA STUDIERII EMIGRAŢIUNII RUSE ÎN BASARABIA INTERBELICĂ

Rezumat Articolul tratează aspecte istoriografice şi metodolo­gice de studiere a emigraţiei ruse din Basarabia de după revoluţie. Este abordată problema rolului refugiaţilor în viaţa socială şi culturală din anii interbelici. Cuvinte-cheie: istoriografia, metodologia, emigraţia rusă în Basarabia. Резюме В статье рассматриваются историографические и методологические аспекты изучения русской поре­волюционной эмиграции в Бессарабии. Затрагивается проблема роли беженцев …