Adrian DOLGHI. POLITICA STATULUI SOVIETIC PRIVIND COMPONENŢA NAȚIONALĂ A CORPULUI DIDACTICO-ŞTIINŢIFIC ŞI STUDENŢESC LA FACULTĂŢILE DE ISTORIE DIN RSSM (1944–1965)

Rezumat

Prezentul articol elucidează politica statului sovietic privind componenţa națională a corpului didactico-ştiin­ţific şi studenţesc la facultăţile de istorie din RSSM în anii 1944–1965. Este demonstrat că în primii ani postbelici majoritatea studenţilor care-şi făceau studiile în instituţii­le de învăţământ superior erau de origine străină. Politica statului în această perioadă nu era loială faţă de creşterea numărului de studenți autohtoni. Abia la începutul anilor ’50 numărul studenţilor și al profesorilor autohtoni a înce­put să crească. Facultăţile de istorie au fost permanent în vizorul organelor de stat și de partid.

Cuvinte-cheie: Stat sovietic, politică, învățământ, is­torie, facultate, student, profesor, Partid Comunist.

Резюме

В данной статье освещена политика советского государства в отношении национального состава сту­денческого и научно-дидактического корпуса истори­ческих факультетов МССР в 1944–1991 гг. Доказано, что в первые послевоенные годы большинство студен­тов, которые учились в высших учебных заведениях, были иностранного происхождения. Государственная политика в этот период не была лояльна к увеличению числа местных студентов. Только в начале 50-х гг. ко­личество местных студентов и преподавателей начало расти. Факультеты истории были постоянно под кон­тролем государственных и партийных органов.

Ключевые слова: Советское государство, поли­тика, образование, история, факультет, студент, пре­подаватель, Коммунистическая партия.

Summary

This article highlights the Soviet state policy on the ethnic composition of the scientific-didactic and student body at faculties of history in the MSSR in 1944–1965. It is shown that in the early post-war years the majority of the students who were studying in higher education institu­tions were of foreign origin. In this period state policy was not loyal to increasing the number of local students. Only at the beginning of the 50s the number of local students and teachers began to rise. Faculties of history were always under control of the governmental and party organs.

Key words: Soviet State, politics, education, history, faculty, student, teacher, Communist Party.