Dareg A. ZABARAH . SECULAR, RELIGIOUS AND ETHNIC NATIONALISMS IN COMPARISON: THE CASES OF RUSSIA, THE ARAB STATES AND ISRAEL

 

Rezumat

Acest studiu este dedicat analizei comparative dintre tipurile de apartenenţă religioasă şi etnică, şi rolul lor în determinarea ideologiei naţionale. Prin aceasta se observă relaţia dialectică a discursului etno-naţional şi religios-na­ţional în Federaţia Rusă, statele lumii arabe şi Israel. Arti­colul acordă atenţie contradicţiilor dintre aceste discursuri şi evidenţiază procesele de organizare şi înţelegere a con­ceptului de apartenenţă naţională în aceste regiuni.

Cuvinte-cheie: naţionalism etnic, naţionalism religi­os, discursuri naţionale, Federaţia Rusă, statele lumii ara­be, Israel.

Резюме

Данное исследование посвящено сравнительно­му анализу категорий религия и этническая принад­лежность и их роли в определении национальной идеологии. При этом рассматривается диалектиче­ская взаимосвязь этнонациональных и религиозно- национальных дискурсов в России, странах арабско­го мира и Израиле. Публикация уделяет внимание противоречию между этими дискурсами и освещает процессы организации и преобразования понимания понятия нации в этих регионах.

Ключевые слова: этнический национализм, ре­лигиозный национализм, национальные дискурсы, Россия, страны арабского мира, Израиль.

Summary

The study sets the categories of religion and ethnicity and their role in defining national ideology into a com­parative perspective. It looks into the dialectic relationship between ethno-national and religious-national discourses in Russia, the Arab World and Israel. The paper shows the contradiction between these discourses and sheds light on the processes involved in arranging and re-arranging the understanding of the nation in these regions.

Key words: ethnic nationalism, religious national­ism, national discourses, Russia, Arab states, Israel.