Category «ETNOSOCIALE ŞI ETNOPSIHOLOGICE»

Ivan DUMINICA . EMIGRANŢII BULGARI DIN BASARABIA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVIII-LEA – PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA (REPERE ISTORIOGRAFICE)

Rezumat Lucrarea reflectă dezbaterile principale în istoriogra­fie despre locul și rolul coloniștilor bulgari la dezvoltarea Basarabiei. Este analizată istoriografia bulgară, rusă, ucrai­neană, moldovenească și română, care scot în evidență probleme ce ţin de procesele etnice și demografice care au avut loc pe teritoriul Basarabiei. Au fost prezentatе pe larg principalele realizări ale oamenilor de știință …

Oleg GALUŞCENCO. DIN TRECUTUL POPULAŢIEI POLONEZE ÎN RASS MOLDOVENEASCĂ

Rezumat Articolul este dedicat populaţiei poloneze din Repu­blica Autonomă Moldovenească şi a fost scris preponde­rent în baza izvoarelor statistice şi de arhivă din perioada interbelică. Cuvinte-cheie: polonezii, relaţiile interetnice, RASS Moldovenească, Transnistria. Резюме Представленная статья посвящена исследованию польского населения Молдавской автономной респу­блики. Она написана преимущественно на основе ар­хивных и статистических источников межвоенного периода. Ключевые слова: …

Андрей ШАБАШОВ . К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЧИТАКОВ БОЛГАРИИ И ГАГАУЗОВ

Rezumat În articol se abordează problema succesiunii găgăuzi­lor moderni şi cazacilor, menţionată la mijlocul secolului al XVII-lea de Evliya Çelebi pe teritoriul Bulgariei. Ana­liza lucrării lui Evliya Çelebi, „dicţionarul” limbii cazace, de asemenea a altor materiale, după părerea autorului, nu permite acceptarea ideii despre relaţia lor genetică strânsă cu găgăuzii. Probabil, Evliya Çelebi a stabilit …