Despre revistă

Revista de Etnologie și Culturologie este revista științifică editată de Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. Revista este acreditată de către ANACEC la  Categoria „A”.

Revistă este recenzată (fiecare articol este recenzat a câte doi recenzenți şi este discutat în cadrul ședințelor colegiului de redacție).

Revista de Etnologie şi Culturologie este cu acces deschis. Aceasta înseamnă că materialele publicate în revistă sunt accesibile gratuit cititorilor. Accesul deschis presupune că cititorilor li se permite să descarce, citeze, distribuie, cu respectarea drepturilor de autor – cu menționarea surselor și autorilor în cazul citărilor, fără acceptul colegiului de redacție și a autorilor.

Autorii își păstrează dreptul de autor asupra articolelor fără restricții și acordă revistei dreptul primei publicări.

Revista de Etnologie şi Culturologie a fost fondată în anul 2006 de către Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, în calitate de revistă științifică a Centrului de Etnologie

Misiunea revistei este publicarea lucrărilor științifice: studii monografice, articole de sinteză, recenzii, materiale de informare din viața științifică internă și externă (congrese, conferințe, simpozioane, seminare, colocvii), precum și cronici, documente de arhivă, abordând subiecte inovative din domeniul umanistic: etnologie și culturologie.

Revista de Etnologie și Culturologie apare semestrial într-un tiraj de 200 ex. și este distribuită gratuit la solicitare în toate bibliotecile publice și centrele științifice de profil umanistic. De asemenea este distribuită gratuit în varianta electronică de pe pagina oficială a revistei în secțiunea Arhiva

Revista acceptă spre publicare lucrări științifice din țară și de peste hotare în limbile engleză, română şi rusă.

Membri ai colegiului de redacţie a revistei sun specialişti notorii în domeniul etnologiei, culturologiei, istoriei din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Bulgaria şi alte ţări, informaţia despre aceştia poate fi vizualizată în secţiunea Colegiul de redacţie

Editarea revistei se face în scopuri necomerciale. Pentru publicarea materialelor în Revista de Etnologie și Culturologie nu sunt percepute taxe și nu sunt oferite onorarii. De asemenea, nu sunt oferite onorarii pentru recenzarea materialelor propuse spre publicare.

Termenele şi condiţiile publicării în revistă sunt prezentate în secţiunea Termene şi condiţii

Articolele din revistă sunt arhivate și indexate de către Instrumentul Bibliometric Național

În mod special revista reflectă rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul Centrului de Etnologie și Culturologie. Specialiștii Centrului se ocupă cu cercetarea complexă a patrimoniului cultural al etniilor conlocuitoare  în Republica Moldova contribuind la o mai bună cunoaștere reciprocă și la abordarea științifică a politicilor în domeniul localizării și conservării patrimoniului etnocultural, precum și a relațiilor interetnice.

Colegiul de redacție al Revistei de Etnologie și Culturologie se conformează standardelor şi ghidurilor internaţionale din domeniul editorial (cu Ghidurile COPE – Comitetul de Etica a Publicaţiilor). În acest scop, se aplică aceeaşi modalitate de depunere şi verificare a manuscriselor, de revizuire colegială şi de comunicare interpersonală, ca în revistele ştiinţifice internaţionale.

Revista nu percepe taxe pentru procesarea articolelor și nici pentru depunerea propunerilor de materiale pentru publicare.

Pentru publicarea materialelor în Revista de Etnologie și Culturologie nu sunt oferite onorarii. De asemenea, nu sunt oferite onorarii pentru recenzarea materialelor propuse spre publicare.