Condiții de publicare a materialelor în Revista de Etnologie și culturologie

Stimați colegi,
Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural vă invită să prezentați materiale pentru Revista de Etnologie şi Culturologie.

Consideraţii generale:
Revista acceptă pentru publicare lucrări ştiinţifice: articole de sinteză, recenzii, materiale de informare din viaţa ştiinţifică internă şi externă (congrese, conferinţe, simpozioane, seminare, colocvii), abordând subiecte inovative din domeniul etnologiei şi culturologiei. Revista de Etnologie şi Culturologie apare semestrial şi este distribuită gratuit, la solicitare, în toate bibliotecile publice şi centrele științifice de profil umanistic. Toate genurile de lucrări ştiinţifice pot fi prezentate în engleză, română, rusă. Articolele vor fi expediate la adresa redacției împreună cu Declarația autorului.

Structura lucrărilor este următoare:
I. Numele autorului și titlul articolului: La începutul lucrării indicați numele și prenumele autorului/autorilor (pe marginea dreaptă a textului, de exemplu: Lidia PRISAC). Acestea vor fi urmate de titlul articolului (centrat pe text, cu majuscule și caracter aldin): STATUTUL FEMEILOR MIGRANTE DIN REPUBLICA MOLDOVA: REPERE TEORETICO-METODOLOGICE

II. Rezumat:
La începutul textului principal se va face rezumatul în engleză (Summary), însoţit de cuvintele-cheie (5). Rezumatul va reflecta conţinutul articolului, ideile şi concluziile de bază. Rezumatul se prezintă în format Times New Roman, font size: 10, space: 1,0. Volumul fiecărui rezumat va avea 1500 caractere inclusiv spatii.

III. Textul lucrării:
Volumul articolului nu trebuie să depășească 1,0 c.a. (40000 semne, inclusiv spaţii şi semne de punctuaţie), inclusiv rezumatul, textul lucrării, referințe bibliografice, materialul ilustrativ, date despre autor, etc. Textul lucrării trebuie prezentat în format electronic: Times New Roman, font size: 14, space: 1,5.

IV. Note: în textul lucrării notele sunt date manual cu superscript (de exemplu5). În Note la fel ca și în text numerotarea se dă cu superscript.
V. Lista informatorilor: include numele, vârsta, localitatea.
VI. Lista abrevierilor
VII. Referinţe bibliografice:
Referinţele bibliografice vor fi plasate sub textul principal al articolului. Referințele bibliografice vor fi aranjate în ordine alfabetică. În cazul în care vor fi utilizate denumiri cu caracter chirilic, suplimentar se va face transliterarea (conform sistemului US Library of Congress).
Exemple de transliterare: Губогло М. Н. 2012. Институты соционормативной культуры. În: Гагаузы в мире и мир гагаузов. Т. II. Мир гагаузов. Комрат–Кишинев: Tipografia centrală, с. 444-495. / Guboglo M. N. 2012. Instituty sotsionormativnoy kultury. In: Gagauzy v mire i mir gagauzov. T. II. Mir gagauzov. Komrat–Kishinev: Tipografia centrala, s. 444-495.
În lista de referințe bibliografice se vor distinge șase tipuri principale de literatură și surse citate: 1. Monografie. 2. Culegere de materiale. 3. Articol din revistă. 4. Articol din culegere. 5. Document din arhivă. 6. Document electronic.
Referinţele la sursele bibliografice se vor indica în paranteze rotunde, inserate în text, de exemplu:
Monografie: (Eliade 1994: 45), adică: a) numele autorului, b) anul ediției lucrării, c) semn de punctuație : d) nr. paginii, la care se referă autorul.
Culegere de materiale: (Sărbători 2003), adică: a) denumirea culegerii (primul cuvânt), b) anul ediției lucrării.
Articol în culegere: (Dolghi 2019: 114-115), adică: a) numele autorului, b) anul ediției lucrării, c) semn de punctuație : d) nr. paginii, la care se referă autorul.
Articol în revistă: (Ceaușescu 2018: 204), adică: a) numele autorului, b) anul ediției lucrării, c) semn de punctuație : d) nr. paginii, la care se referă autorul.
Document din arhivă: (ANRM, f., inv., d., pag.) adică: a) denumirea arhivei, b) numărul fondului, c) numărul de inventar, d) numărul dosarului, e) numărul paginii, la care se referă autorul.
Document electronic: (Antonescu 2009).
Exemple de surse publicate în Referințe bibliografice:
Monografie: Eliade M. 1994. Imagini şi simboluri. Bucureşti: Humanitas. Adică, se vor indica (în ordinea stabilită): a) numele autorului/autorilor, b) inițialele autorului/autorilor, c) anul publicării, d) denumirea lucrării, e) locul publicării, f) editura.
Culegere de materiale: Sărbători 2003: Sărbători și obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român. Vol. III, Transilvania. București: Editura Enciclopedică. Adică, se vor indica: a) primul cuvânt al denumirei culegerii, b) anul publicării, c) semn de punctuație : d) denumirea deplină a culegerii, e) volumul (dacă există), f) locul publicării, g) editura.
Articol în culegere: Dolghi A. 2019. Impactul colectivizării asupra vieţii cotidiene din RSS Moldovenească (1944–1951). În: Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii şi a societăţii civile. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a Tinerilor Cercetători (Ediţia a IV-a, 30 octombrie 2019). Chişinău: Institutul Patrimoniului Cultural, p. 113-129. Se vor indica: a) numele autorului/autorilor, b) inițialele autorului/autorilor, c) anul publicării, d) denumirea articolului, f) simbol despărțitor În: g) denumirea culegerii, f) locul și editura publicării culegerii, g) prima și ultima pagină a articolului.
Articol din revistă: Ceaușescu A. 2018. Câteva considerații privind simbolistica fierului în obiceiurile familiale din Oltenia. În: Arhivele Olteniei, nr. 32, p. 201-210. Se vor indica: a) numele autorului/autorilor, b) inițialele autorului/autorilor, c) anul publicării, d) denumirea articolului, e) simbol despărțitor În: f) denumirea revistei, g) numărul revistei, h) prima și ultima pagină a articolului.
Document din arhivă: ANRM, fond, inventar, dosar, pagină.
Documente electronice: Antonescu R. 2009. Dicționar de Simboluri și Credințe Tradiționale Românești. http://cimec.ro/Etnografie/Antonescu-dictionar/Antonescu-Romulus-Dictionar-Simboluri-Credinte-Traditionale-Romanesti.pdf (vizitat 04.03.2020).

VIII. Materialul ilustrativ:
Materialul ilustrativ se va prezenta în formă grafică clară în format electronic (JPG sau TIF: nu mai puţin de 300 dpi). Imaginile, tabelele, graficele ş.a. vor fi însoţite de legendele corespunzătoare şi în dictarea sursei de provenienţă.
IX. Date despre autor:
Numele, prenumele (orașul, țara), gradul ştiinţifico-didactic, instituţia (în trei limbi: română, rusă, engleză); e-mail; ORCID.
Exemplul de date despre autor:
Tamas Hajnaczky (Budapesta, Ungaria). Expert în politici etnice și minoritare, Universitatea Károli Gáspár a Bisericii Reformate din Ungaria.
Тамаш Хайнацки (Будапешт, Венгрия). Эксперт по вопросам политики в отношении этнических меньшинств, Университет Венгерской реформатской церкви им. Кароли Гашпара.
Tamás Hajnáczky (Budapest, Hungary). Ethnic and Minority Policy Expert, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary.
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5024-3789

Recenzii, prezentări de cărţi, personalii etc.
Materialele se prezintă în redacţia autorului, dar trebuie sa corespundă normelor stabilite (Times New Roman, font size 14, space 1,5). Volumul maxim – 0,5 c.a. (20000 de semne, inclusiv spaţii).
Articolele sunt supuse recenzării de către specialişti în domeniu, cu grad ştiinţific. Colegiul de redacţie îşi revendică dreptul de a respinge materialele ce nu corespund profilului revistei şi normelor tehnice de publicare, cât şi pe cele lipsite de valoare ştiinţifică sau publicate anterior sub diferite forme în alte reviste sau cărţi.
Pentru publicarea materialelor în Revista de Etnologie şi Culturologie nu sunt percepute taxe şi nu sunt oferite onorarii. Deopotrivă, nu sunt oferite onorarii pentru recenzarea materialelor propuse spre publicare. Varianta electronică a articolului poate fi prezentată direct la redacţie sau trimisă prin e-mail.

Adresa: Colegiul de redacţie – Revista de Etnologie şi Culturologie, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, bir. 532, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate: tel. (+373 22) 27-10-07, (+373 22) 27-13-53; e-mail: [email protected]; [email protected]; website: ethnology.ich.md; ich.md