Evdochia SOROCEANU, Irina RIŞILEAN. DICŢIONAR-ÎNDRUMAR DE TERMENI LINGVISTICI GĂGĂUZ-RUS-ROMÂN CA FORMĂ DE UNIFICARE ŞI STANDARDIZARE A TERMINOLOGIEI LINGVISTICE ÎN LIMBA GĂGĂUZĂ

Rezumat

Dicţionarul-îndrumar de termeni lingvistici al limbii găgăuze prezintă o experienţă de sistematizare şi unificare (în vederea armonizării, ordonării şi uniformizării) a sis­temului de termeni lingvistici al limbii găgăuze contem­porane. Activităţile de unificare s-au desfăşurat la toate nivelurile – semnificativă, logică şi lingvistică. A fost creat un sistem de termeni şi locuţiuni terminologice, optim şi util, din diverse perspective. Terminologia lingvistică din limba găgăuză se compară cu terminologia limbilor rusă şi română. Dicţionarul este alcătuit în baza principiului de structurare a dicţionarelor ideografice (tematice) şi poate fi considerat ca un îndreptar, prin intermediul termino­logiei căruia este prezentat sistemul acestor limbi, de la fonetică până la stil şi cultura exprimării. Această abor­dare permite crearea unei imagini sumare a limbajului, a sistemului limbii. În plus, utilizatorul este capabil să com­pare sistemul gramatical al celor trei limbi care diferă, din punct de vedere tipologic, între ele.

Cuvinte-cheie: termen, terminologia lingvistică, limba găgăuză, dicţionar de termeni lingvistici al limbii găgăuze.

Резюме

Словарь лингвистических терминов гагаузского языка является опытом систематизации и унифика­ции (упорядочения, стандартизации и гармонизации) терминов современного гагаузского языка. Унифика­ция проводилась на всех уровнях – содержательном, логическом, лингвистическом. Построена оптималь­ная система наиболее удобных с разных точек зрения терминов и терминологических сочетаний. Гагаузские термины даны в сопоставлении с терминами русского и румынского языков. Словарь построен по принципу идеографических (тематических) словарей, в нем по­средством терминов представлена система указанных языков, начиная с фонетики и заканчивая стилисти­кой и культурой речи. Такой подход позволяет соз­дать «совокупный образ» языка, показать его систему в целом. Кроме того, читатель получает возможность сопоставить грамматические системы трех типологи­чески разных языков.

Ключевые слова: термин, лингвистическая тер­минология, гагаузский язык, словарь лингвистиче­ских терминов гагаузского языка.

Summary

The Dictionary of linguistic expressions of the Gagauz language is an experience of systematization and unifica­tion (streamlining, standardization and harmonization) of expressions of modern Gagauz language. Unification was held at all levels – semantic, logical, linguistic. The optimal system of the most suitable from different points of view terms and terminological combinations was built. Gagauz expressions are given in relation to the terms of Russian and Romanian languages. The Dictionary is built on the principle of ideographic (topical) dictionaries, it means the system is represented by the terms of these languages, starting with phonetics and ending with stylistics and the culture of speech. This approach allows creating a „general image” of the language, showing its whole system. In addi­tion, the reader is able to compare the grammatical system of three typologically different languages.

Key words: term, linguistic terminology, Gagauz lan­guage, dictionary of linguistic expressions of the Gagauz language.