Category «CERCETĂRI ETNOISTORICE»

Ivan DUMINICA . EMIGRANŢII BULGARI DIN BASARABIA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVIII-LEA – PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA (REPERE ISTORIOGRAFICE)

Rezumat Lucrarea reflectă dezbaterile principale în istoriogra­fie despre locul și rolul coloniștilor bulgari la dezvoltarea Basarabiei. Este analizată istoriografia bulgară, rusă, ucrai­neană, moldovenească și română, care scot în evidență probleme ce ţin de procesele etnice și demografice care au avut loc pe teritoriul Basarabiei. Au fost prezentatе pe larg principalele realizări ale oamenilor de știință …

Oleg GALUŞCENCO. DIN TRECUTUL POPULAŢIEI POLONEZE ÎN RASS MOLDOVENEASCĂ

Rezumat Articolul este dedicat populaţiei poloneze din Repu­blica Autonomă Moldovenească şi a fost scris preponde­rent în baza izvoarelor statistice şi de arhivă din perioada interbelică. Cuvinte-cheie: polonezii, relaţiile interetnice, RASS Moldovenească, Transnistria. Резюме Представленная статья посвящена исследованию польского населения Молдавской автономной респу­блики. Она написана преимущественно на основе ар­хивных и статистических источников межвоенного периода. Ключевые слова: …