Dorina ONICA. ROLUL COMUNITĂŢII ACADEMICE, INSTITUŢIONAL-POLITICE ŞI POPULAŢIEI LOCALE ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII, PROTEJĂRII ŞI DEZVOLTĂRII PEISAJULUI CULTURAL RURAL

Rezumat În articol se analizează rolul mediului academic, insti­tuţional-politic şi comunităţii locale, în cunoașterea, pro­movarea și protejarea satului ca peisaj cultural rural. Im­portanţa contribuţiei mediului academic este prioritar, de­oarece numai specialiştii în studiul spaţiului rural, cunosc particularităţile definitorii a satului şi rolul acestuia în păs­trarea identităţii locale; furnizează informaţii veridice pen­tru a reactualiza şi promova …

Ludmila FULEA. CORELAŢIA VESTIMENTAŢIE – LOCUINŢĂ ÎN MENTALITATEA TRADIŢIONALĂ

Rezumat În cadrul articolului se face o sinteză a materialului factologic în raport cu sursele bibliografice, care au ca scop evidenţierea corelării vestimentaţie–locuinţă–mentalitate tradiţională. Elucidarea problemei este posibilă prin ra­portarea acesteia la aspectele etnografice şi antropologice. Cuvinte-cheie: locuinţă, costum popular, ladă de zestre, cuier, culme. Резюме В статье осуществляется синтез материалов фак­тологического и полевого исследования, …

Ludmila MOISEI. CONOTAȚII SIMBOLICE ALE REPREZENTĂRILOR ANTROPOMORFE PE TEXTILE

Rezumat În baza investigațiilor bibliografice și cercetărilor etnologice articolul are scopul de a prezenta imaginea celor mai frecvente reprezentări antropomorfe (siluete feminine, ochiul, mâna, inima, călărețul trac, hora) pe textilele tradiționale. Autorul analizează aceste ornamen­te din punct de vedere estetic, evidențiind principalele semnificații simbolice, mitologice, apotropaice. Un rol de­osebit se acordă semnificațiilor arhaice ale horei …

Denis ERMOLIN. URBAN CEMETERIES IN KOSOVO AS BATTLEFIELDS FOR IDENTITY

Rezumat Articolul este dedicat identificării şi analizei mijloa­celor vizuale şi verbale, prin care se reprezintă diferenţa identitară în spaţiul semantic funerar în oraşul balcanic contemporan, care include monumente şi pietre funerare în ansamblu. Drept exemple au fost alese oraşele Pristina şi Prizren (Kosovo). Materialul a fost obţinut de către autor în timpul expediţiilor din perioada …

Dareg A. ZABARAH . SECULAR, RELIGIOUS AND ETHNIC NATIONALISMS IN COMPARISON: THE CASES OF RUSSIA, THE ARAB STATES AND ISRAEL

  Rezumat Acest studiu este dedicat analizei comparative dintre tipurile de apartenenţă religioasă şi etnică, şi rolul lor în determinarea ideologiei naţionale. Prin aceasta se observă relaţia dialectică a discursului etno-naţional şi religios-na­ţional în Federaţia Rusă, statele lumii arabe şi Israel. Arti­colul acordă atenţie contradicţiilor dintre aceste discursuri şi evidenţiază procesele de organizare şi înţelegere …

Irina CAUNENCO, Nina IVANOVA. THE PERCEPTION OF ETHNIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE MOLDOVAN SOCIETY AMONG YOUNG PEOPLE

prezintă rezultatele unui studiu em­piric al identităţii etnice, realizat în rândul studenţilor – re­prezentanţilor ai diferitor grupuri etnice (moldoveni, ruşi, găgăuzi, bulgari, ucraineni etc.). Toate grupurile minorita­re au demonstrat auto-identificare pozitivă şi bietnicitate cu grupul ruşilor. Pentru toate grupurile etnice ale tine­rilor respondenți sunt caracteristice următoarele calităţi: sociabilitate, activitate, mândrie etc. Prin rândul acestora, pe …

Evdochia SOROCEANU, Irina RIŞILEAN. DICŢIONAR-ÎNDRUMAR DE TERMENI LINGVISTICI GĂGĂUZ-RUS-ROMÂN CA FORMĂ DE UNIFICARE ŞI STANDARDIZARE A TERMINOLOGIEI LINGVISTICE ÎN LIMBA GĂGĂUZĂ

Rezumat Dicţionarul-îndrumar de termeni lingvistici al limbii găgăuze prezintă o experienţă de sistematizare şi unificare (în vederea armonizării, ordonării şi uniformizării) a sis­temului de termeni lingvistici al limbii găgăuze contem­porane. Activităţile de unificare s-au desfăşurat la toate nivelurile – semnificativă, logică şi lingvistică. A fost creat un sistem de termeni şi locuţiuni terminologice, optim şi …