Natalia IURCENCO. Primele locuinţe clasiciste ale Chişinăului din prima treime a secolului XIX

Rezumat În articol sunt descrise primele case de locuit din Chişinău apărute în prima treime a secolului al XIX-lea, astăzi dispărute, în care au găsit reflectare tradiţiile arhitecturii clasiciste ruse în varianta provincială. Este elucidat procesul de intrepătrundere a arhitecturii populare moldoveneşti cu arhitectura profesională a clasicismului rus, rezultând cea mai strălucită realizare a sa …

Veaceslav STEPANOV. Studii cu privire la practicile funerare și comemorative prezente în mediul populației ruse din Republica Moldova

Rezumat În baza materialului empiric, adunat în conformitate cu un chestionar special elaborat, în articol sunt prezentate într-o formă narativă reprezentările din practica funerară și de pomenire a populației ruse din Republica Moldova. O atenție specială este rezervată specificului denumirii obiceiurilor din mediul lipovenilor (rușilor de rit vechi). Cuvinte-cheie: obiceiuri funerare și de pomenire, înmormântare, populație …

Dmitrii KORENEV. Elementul vestimentar „letnik” prezent în cadrul costumului feminin rus medieval: o nouă perspectivă de abordare a subiectului (Implementarea metodei de reconstrucție pentru justificarea ipotezei).

Rezumat În articolul dat se pune problema genezei și evoluției portului femeiesc din perioada medievală timpurie din Rusia – „letnik”. Autorul face o încercare de a reconstrui acest tip de port și propune o viziune nouă în funcție de utilizarea acestui element femeiesc de port în Rusia în perioada medievală timpurie până la înc. sec. …

Tatiana ZAICOVSCHI. Reflectarea fitosimbolisticii în conştiinţa folclorică a purtătorilor de folclor rusesc din Republica Moldova

Rezumat Folclorul rusesc cântat, atestat pe teritoriul Republicii Moldova (în satele Cunicea, Pocrovca, Dobruja Veche, Egorovca ş. a.), după cum arată cercetările noastre, se deosebeşte prin utilizarea largă a fitosimbolurilor. Ele se întâlnesc mai des decât simbolurile animalelor. În articol sunt investigate mai multe fitosimboluri – denumiri de arbori, ierburi, arbuşti, flori, pomuşoare, culturi legumicole …

Alina ȘTIRBU. Identitate şi stereotipuri. Conturarea percepţiei despre romi în viziunea ziarului Jurnal de Chişinău

Rezumat În articolul dat autoarea analizează imaginea romilor în ziarul Jurnal de Chișinău. Articolul reprezintă un studiu privind atitudinea pe care o au jurnaliștii față de această minoritate, temele abordate de jurnalişti în cadrul mate­rialelor analizate, cât și depistarea situaţiilor subsumate temelor identificate, în asociere directă sau tangenţială cu etnia romă. În acest fel demonstrăm …

Dorina ONICA. ROLUL COMUNITĂŢII ACADEMICE, INSTITUŢIONAL-POLITICE ŞI POPULAŢIEI LOCALE ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII, PROTEJĂRII ŞI DEZVOLTĂRII PEISAJULUI CULTURAL RURAL

Rezumat În articol se analizează rolul mediului academic, insti­tuţional-politic şi comunităţii locale, în cunoașterea, pro­movarea și protejarea satului ca peisaj cultural rural. Im­portanţa contribuţiei mediului academic este prioritar, de­oarece numai specialiştii în studiul spaţiului rural, cunosc particularităţile definitorii a satului şi rolul acestuia în păs­trarea identităţii locale; furnizează informaţii veridice pen­tru a reactualiza şi promova …

Ludmila FULEA. CORELAŢIA VESTIMENTAŢIE – LOCUINŢĂ ÎN MENTALITATEA TRADIŢIONALĂ

Rezumat În cadrul articolului se face o sinteză a materialului factologic în raport cu sursele bibliografice, care au ca scop evidenţierea corelării vestimentaţie–locuinţă–mentalitate tradiţională. Elucidarea problemei este posibilă prin ra­portarea acesteia la aspectele etnografice şi antropologice. Cuvinte-cheie: locuinţă, costum popular, ladă de zestre, cuier, culme. Резюме В статье осуществляется синтез материалов фак­тологического и полевого исследования, …