Irina CAUNENCO. RELAŢIILE INTERETNICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: ASPECTUL CULTURAL-VALORIC

Rezumat În articol sunt prezentate rezultatele studiului em­piric al relațiilor interetnice, aspectul lor cultural-valoric. Au fost cercetate valorile culturale ale tinerilor moldoveni, ruși, găgăuzi, ucraineni, bulgari. S-a constatat faptul că toate culturile studiate sunt colectiviste, totuși grupurile se caracterizează prin variabilitate. Cel mai colectivist este grupul găgăuzilor, apoi grupul rușilor și a ucrainenilor. Cel mai …

Adrian DOLGHI. POLITICA STATULUI SOVIETIC PRIVIND COMPONENŢA NAȚIONALĂ A CORPULUI DIDACTICO-ŞTIINŢIFIC ŞI STUDENŢESC LA FACULTĂŢILE DE ISTORIE DIN RSSM (1944–1965)

Rezumat Prezentul articol elucidează politica statului sovietic privind componenţa națională a corpului didactico-ştiin­ţific şi studenţesc la facultăţile de istorie din RSSM în anii 1944–1965. Este demonstrat că în primii ani postbelici majoritatea studenţilor care-şi făceau studiile în instituţii­le de învăţământ superior erau de origine străină. Politica statului în această perioadă nu era loială faţă de …

Olga GARUSOVA . ISTORIOGRAFIA ŞI METODOLOGIA STUDIERII EMIGRAŢIUNII RUSE ÎN BASARABIA INTERBELICĂ

Rezumat Articolul tratează aspecte istoriografice şi metodolo­gice de studiere a emigraţiei ruse din Basarabia de după revoluţie. Este abordată problema rolului refugiaţilor în viaţa socială şi culturală din anii interbelici. Cuvinte-cheie: istoriografia, metodologia, emigraţia rusă în Basarabia. Резюме В статье рассматриваются историографические и методологические аспекты изучения русской поре­волюционной эмиграции в Бессарабии. Затрагивается проблема роли беженцев …

Ivan DUMINICA . EMIGRANŢII BULGARI DIN BASARABIA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVIII-LEA – PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA (REPERE ISTORIOGRAFICE)

Rezumat Lucrarea reflectă dezbaterile principale în istoriogra­fie despre locul și rolul coloniștilor bulgari la dezvoltarea Basarabiei. Este analizată istoriografia bulgară, rusă, ucrai­neană, moldovenească și română, care scot în evidență probleme ce ţin de procesele etnice și demografice care au avut loc pe teritoriul Basarabiei. Au fost prezentatе pe larg principalele realizări ale oamenilor de știință …

Oleg GALUŞCENCO. DIN TRECUTUL POPULAŢIEI POLONEZE ÎN RASS MOLDOVENEASCĂ

Rezumat Articolul este dedicat populaţiei poloneze din Repu­blica Autonomă Moldovenească şi a fost scris preponde­rent în baza izvoarelor statistice şi de arhivă din perioada interbelică. Cuvinte-cheie: polonezii, relaţiile interetnice, RASS Moldovenească, Transnistria. Резюме Представленная статья посвящена исследованию польского населения Молдавской автономной респу­блики. Она написана преимущественно на основе ар­хивных и статистических источников межвоенного периода. Ключевые слова: …

Андрей ШАБАШОВ . К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЧИТАКОВ БОЛГАРИИ И ГАГАУЗОВ

Rezumat În articol se abordează problema succesiunii găgăuzi­lor moderni şi cazacilor, menţionată la mijlocul secolului al XVII-lea de Evliya Çelebi pe teritoriul Bulgariei. Ana­liza lucrării lui Evliya Çelebi, „dicţionarul” limbii cazace, de asemenea a altor materiale, după părerea autorului, nu permite acceptarea ideii despre relaţia lor genetică strânsă cu găgăuzii. Probabil, Evliya Çelebi a stabilit …

Ирина СУББОТИНА . ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНЫ (МУЖА) В ГАГАУЗСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ И В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГАГАУЗСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Rezumat În articol, prin intermediul poveştilor găgăuzilor, cântecele şi cercetările etno-demografice a studenţilor gă­găuzi, se trasează dinamica reprezentării imaginii soţiei (soţului) ideal (e), şi se analizează infidelitatea în compor­tamentul conjugal. Cuvinte-cheie: găgăuzi, tineri, cercetări etno-demo­grafice, comportament conjugal, imaginea ideală a soţului şi a soţiei, folclor, poveşti, cântece. Резюме В статье на материалах гагаузских сказок, песен …