Natalya GOLANT . MYTHOLOGICAL IDEAS OF VLACHS OF EASTERN SERBIA (BASED ON MATERIALS OF EXPEDITIONS OF 2013–2014)

Rezumat Acest articol este bazat pe materiale de teren culese în anii 2013–2014 pe teritoriul Serbiei de est, în satele vla­heşti comunelor Negotin, Zaečar şi Kladovo. Articolul po­vesteşte despre reprezentările mitologice ale vlahilor (ro­mânilor) care locuiesc pe acest teritoriu şi le compară cu cele fixate de pe teritoriul României şi mai ales al Olteniei, pentru …

Вячеслав СТЕПАНОВ, Светлана РОМАНОВА. ИСТОРИК И ЭТНОГРАФ XIX В. А. А. СКАЛЬКОВСКИЙ И ЕГО ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕССАРАБИИ

Rezumat Articolul ia în discuție contribuția cunoscutului cer­cetător al sudului Rusiei din secolul al XIX-lea Apollo Ale­xandrovici Skalkovsky (1808–1898), care a lăsat o urmă luminoasă în cercetarea teritoriilor sudice și Basarabiei din timpul Rusiei țariste. Analiza istoriografică a lucrări­lor autorului propune un spațiu larg de investigații, nu nu­mai în domeniul patrimoniului istoric, dar, de asemenea, …

Iulia BEJAN-VOLC . MODUL DE TRAI RURAL: MODEL DE RELAŢII GENDER

Rezumat Articolul este o sinteză a motivaţiilor individuale, so­ciale şi psihologice în relaţiile gender bazate pe modul de trai rural. Aici se prezintă un sumar de modele de cunoaş­tere a problemelor de gender în familia rurală, ce contri­buie la înţelegerea specificului în care genul ne modelează viaţa, ideile şi comportamentul. În articol se urmăreşte procesul …

Виктория ДМИТРЮК, Александр ПРИГАРИН. ФОТОГРАФИИ В САКРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОМА: МАТЕРИАЛЫ ПРАВОСЛАВНЫХ-ИННОКЕНТЬЕВЦЕВ

Rezumat Articolul a devenit o încercare a descrierii şi înţele­gerii fenomenului, deja dispărut, de creare a unei realităţi deosebite în spaţiul casei obişnuite prin intermediul fo­tografiilor egumenei Serafima de la mănăstirea rupestră a mişcării inochentiste. Fotografia este văzută ca un in­strument de creare şi simbolizare a acestor spaţii private sacre şi propriei realităţi alternative. Chiar …

Tatiana ZAICOVSCHI . IMAGINEA LUMII ȘI LUMEA IMAGINILOR: SIMBOLICA FOLCLORULUI RUS DIN REPUBLICA MOLDOVA

Rezumat Folclorul muzical se distinge printr-o simbolică bo­gată al cărei studiu i-a atras întotdeauna pe savanți. Înce­pând cu secolul al XIX-lea, mulți cercetători s-au ocupat, timp de aproape jumătate de secol, cu studierea ei. Însă, comparând rezultatele și concluziile la care ajung diverși savanți în domeniul examinat, apar dificultăți care con­stau în faptul că ei …

Zina ŞOFRANSKY. ASPECTE ESTETICE ÎN ARTA TRADIŢIONALĂ

Rezumat Tematica prezentată în acest articol va elucida catego­riile principale ale artei frumosului din ramura confecţi­onării covoarelor tradiţionale moldoveneşti, prosoapelor, cusăturilor, portului popular. Cuvântul frumos, folosit în vorbire foarte des, reflectă însuşirea omului de a simţi emoţii în faţa frumuseţii, trezeşte sentimente estetice de admiraţie, reflectă particularităţile generale şi sensurile noţiunilor de artă, ideal, superb, …