Вячеслав СТЕПАНОВ, Светлана РОМАНОВА. ИСТОРИК И ЭТНОГРАФ XIX В. А. А. СКАЛЬКОВСКИЙ И ЕГО ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕССАРАБИИ

Rezumat

Articolul ia în discuție contribuția cunoscutului cer­cetător al sudului Rusiei din secolul al XIX-lea Apollo Ale­xandrovici Skalkovsky (1808–1898), care a lăsat o urmă luminoasă în cercetarea teritoriilor sudice și Basarabiei din timpul Rusiei țariste. Analiza istoriografică a lucrări­lor autorului propune un spațiu larg de investigații, nu nu­mai în domeniul patrimoniului istoric, dar, de asemenea, în demografie, statistică, precum și în etnografie, aflată în curs de dezvoltare, pentru care terenurile din sudul Rusi­ei prezintă un interes deosebit în cercetarea istoriografiei oficiale a timpului.

Cuvinte-cheie: A. A. Skalkovsky, istoriografie, Novo­rosye, Basarabia, studii regionale.

Резюме

В статье рассматривается вклад известного ис­следователя юга России XIX в. Аполлона Александро­вича Скальковского, оставившего яркий след в деле изучения истории новороссийских земель и Бессара­бии периода царской России. Историографический анализ трудов ученого представляет собой широкий спектр его наработок не только в области истори­ческого наследия, но и в демографии, статистике, а также в зарождающейся этнографической науке, для которой земли южной России представляли особый интерес с точки зрения официальной историографии того времени.

Ключевые слова: А. А. Скальковский, историо- графия, Новороссия, Бессарабия, краеведение.

Summary

The article deals with the contribution of Apollon Skalkovsky (1808–1898), the outstanding researcher of Southern Russia in the XIXth century, to historical stud­ies of Novorossiya and Bessarabia in trarist Russia. His­toriographical analysis of this scholar’s works represents groundwork in the field of historical heritage as well as demography, statistics and ethnography, a scientific direc­tion that was making its first steps, the area of Southern Russia being of peculiar interest from the point of view of the official historiography.

Key words: A. Skalkovsky, historiography, Novoros­siya, historiography, area studies.