Iulia BEJAN-VOLC . MODUL DE TRAI RURAL: MODEL DE RELAŢII GENDER

Rezumat

Articolul este o sinteză a motivaţiilor individuale, so­ciale şi psihologice în relaţiile gender bazate pe modul de trai rural. Aici se prezintă un sumar de modele de cunoaş­tere a problemelor de gender în familia rurală, ce contri­buie la înţelegerea specificului în care genul ne modelează viaţa, ideile şi comportamentul.

În articol se urmăreşte procesul de convingere a noas­tră că femeia şi bărbatul, relaţiile în familie şi societate sunt măsura tuturor lucrurilor.

Cuvinte-cheie: relaţii gender, mod de trai, paradigma gender, comportament deviant, egalitate de gen, educaţie tradiţională, cunoaştere gender, model de relaţii, violenţa domestică, stereotip de gen, relaţii familiale.

 

Резюме

Статья является синтезом индивидуальных, со­циальных и психологических мотиваций гендера, ос­нованных на сельском образе жизни, на суммарных моделях «знания сельского семейного гендера» по­могает понять специфику, в котором пол моделирует нашу жизнь и поведение каждого.

В статье отражена идея автора о том, что женщи­на и мужчина в семье и в обществе являются мерилом всего.

Ключевые слова: гендерные отношения, образ жизни, гендерная парадигма, традиционное воспи­тание, гендерное познание, модельные отношения, домашнее насилие, гендерный стереотип, семейные отношения.

Summary

The article is a synthesis of individual, social and psy­chological motivations in gender relations based on rural way of life. It reflects a number of models of „rural family gender studies”, contributes to the understanding of the specificity of the way gender shapes our lives, ideas and be­havior. The aim is to demonstrate that a man and a woman in a family and society are the measure of everything.

Key words: gender relationship, way of live, gender paradigm, deviant behavior, gender equality, traditional education, gender studies, model of relations, domestic violence, gender stereotype.