Olga GARUSOVA . ISTORIOGRAFIA ŞI METODOLOGIA STUDIERII EMIGRAŢIUNII RUSE ÎN BASARABIA INTERBELICĂ

Rezumat Articolul tratează aspecte istoriografice şi metodolo­gice de studiere a emigraţiei ruse din Basarabia de după revoluţie. Este abordată problema rolului refugiaţilor în viaţa socială şi culturală din anii interbelici. Cuvinte-cheie: istoriografia, metodologia, emigraţia rusă în Basarabia. Резюме В статье рассматриваются историографические и методологические аспекты изучения русской поре­волюционной эмиграции в Бессарабии. Затрагивается проблема роли беженцев …

Ivan DUMINICA . EMIGRANŢII BULGARI DIN BASARABIA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVIII-LEA – PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA (REPERE ISTORIOGRAFICE)

Rezumat Lucrarea reflectă dezbaterile principale în istoriogra­fie despre locul și rolul coloniștilor bulgari la dezvoltarea Basarabiei. Este analizată istoriografia bulgară, rusă, ucrai­neană, moldovenească și română, care scot în evidență probleme ce ţin de procesele etnice și demografice care au avut loc pe teritoriul Basarabiei. Au fost prezentatе pe larg principalele realizări ale oamenilor de știință …

Oleg GALUŞCENCO. DIN TRECUTUL POPULAŢIEI POLONEZE ÎN RASS MOLDOVENEASCĂ

Rezumat Articolul este dedicat populaţiei poloneze din Repu­blica Autonomă Moldovenească şi a fost scris preponde­rent în baza izvoarelor statistice şi de arhivă din perioada interbelică. Cuvinte-cheie: polonezii, relaţiile interetnice, RASS Moldovenească, Transnistria. Резюме Представленная статья посвящена исследованию польского населения Молдавской автономной респу­блики. Она написана преимущественно на основе ар­хивных и статистических источников межвоенного периода. Ключевые слова: …

Андрей ШАБАШОВ . К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЧИТАКОВ БОЛГАРИИ И ГАГАУЗОВ

Rezumat În articol se abordează problema succesiunii găgăuzi­lor moderni şi cazacilor, menţionată la mijlocul secolului al XVII-lea de Evliya Çelebi pe teritoriul Bulgariei. Ana­liza lucrării lui Evliya Çelebi, „dicţionarul” limbii cazace, de asemenea a altor materiale, după părerea autorului, nu permite acceptarea ideii despre relaţia lor genetică strânsă cu găgăuzii. Probabil, Evliya Çelebi a stabilit …

Ирина СУББОТИНА . ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНЫ (МУЖА) В ГАГАУЗСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ И В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГАГАУЗСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Rezumat În articol, prin intermediul poveştilor găgăuzilor, cântecele şi cercetările etno-demografice a studenţilor gă­găuzi, se trasează dinamica reprezentării imaginii soţiei (soţului) ideal (e), şi se analizează infidelitatea în compor­tamentul conjugal. Cuvinte-cheie: găgăuzi, tineri, cercetări etno-demo­grafice, comportament conjugal, imaginea ideală a soţului şi a soţiei, folclor, poveşti, cântece. Резюме В статье на материалах гагаузских сказок, песен …

Татьяна ТИТОВА, Гузель САЙФУТДИНОВА. ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ, СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ У ТАТАР (ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТАТАРСТАНЕ)

Rezumat Scopul acestei lucrări este observarea obiceiurilor și ritualurilor asociate nașterii și creșterii copiilor la tătari. Studiul a fost realizat în perioada 1999–2012, printre tăta­rii din Kazan și tătari mishari, care trăiesc în zonele rurale și urbane din Republica Tatarstan. Principalele surse ale articolului sunt materialele de teren ale autorului – re­zultatele cercetărilor etnosociale, interviuri …

Natalia GRĂDINARU . OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE POPULARĂ

Rezumat Articolul prevede relatarea cutumelor ce țin de ciclul vieții și de cunoștințele populare legate de naștere, care sunt analizate în ordinea desfășurării fenomenului: sar­cina, naşterea şi perioada postnatală. Ciclul obiceiurilor legate de procreere include în sine metode magice, reli­gioase, îmbinate armonios cu cunoștințe raționale despre procesele fiziologice umane. Practicile terapeutice, igieni­ce și protectoare folosite …