Volume XXVII / Volumul XXVII / Том XXVII / 2020

Volume XXVII / Volumul XXVII / Том XXVII / 2020

CUPRINS

ETNOLOGIE

Valentin ARAPU Ciuma: interferenţe cinematografice şi etnologice 4
Adrian DOLGHI Propagarea valorilor copilăriei sovietice şi formarea unei noi identităţi în RSS Moldovenească (1944-1961) 12
Simona LAZĂR,

Anca CEAUŞESCU

Symbolic significances of iron in archaic societies. Case study: funeral practices 21
Хади БАК,  Виктор ШАПОВАЛ Русско-турецкий разговорник О. И. CeHKOBCKoro 1828 и 1854 гг. как этнографический и культурологический источник 26
Gherghina BODA Activitatea comitetelor şi consiliilor femeilor din regiunea Hunedoara pri­vind întemeierea şi consolidarea familiei, creşterea natalităţii şi ocrotirea mamei şi copilului (1963-1968) 36
Samuel ADU-GYAMFI, Emmanuel ANTWI FORDJOUR, Charles Ofosu MARFO, Isaac ADJEI FORSON Funerals among the Akan people: some perspectives on Asante 44
Илона МАХОТИНА, Януш ПАНЧЕНКО Календарная обрядность цыган-влахов и сэрвов во второй половине ХХ – начале XXI в. 54
Ivan DUMINICA Epidemiile în Basarabia ţaristă şi modul de eradicare a lor 65
Dorina ONICA Cunoştinţe şi tehnici tradiţionale de construcţie a locuinţei în satele din lunca Prutului de Jos 70
Svetlana PROCOP „Ţiganii” de Constantin Hanaţki – prima schiţă ştiinţifică despre ţiganii din Basarabia 79
Irina ŞIHOVA, Iulii PAlIHOVICI Chişinăul interbelic în memoria evreilor (I) 89
Вячеслав СТЕПАНОВ Многовекторность творческого пути ученого 99
Aleksey ROMANCHUK Once again about the names of Bulaesti and Woloka: some refinements to the issue of origin of Bulaestian Ukrainians 107
Natalia GRĂDINARU Tradiţii de gestionare raţională a resurselor mediului înconjurător în con­strucţia casei 112

COMUNICĂRI

Tatiana MĂRGĂRINT Viaţa în detenţie. Antropologia cotidianului 117
Emilia BANKOVA Portul popular de nuntă al bulgarilor din Republica Moldova 124
Marin ŞALARI Din istoria vieţii monahale în Basarabia (prima jumătate а sec. al XlX-lea) 129

PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR

Мирзохид АСКАРОВ Национальные символы узбекской идентичности: краткий обзор 137
Maria AXENTI Reconstrucţia imaginii oraşului Chişinău în baza asocierilor libere ale ele­vilor ruşi 144

JUBILEE

Александр КОВАЛОВ К юбилею Надежды Васильевны Кара 150
IN MEMORIAM
Николай ЧЕРВЕНКОВ Становление исследователя-краеведа: К 85-летию Савелия Новакова (1935-2013) 152
Diana NICOGLO Vocaţia poetică şi talentul percepţiei universului ale lui Stepan Kuroglo (1940-2011) 156
Data on the editorial boards / Сведения о редколлегии 157
Termene şi condiţii de publicare ale materialelor în Revista de Etnologie şi Culturologie 159
Terms and conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 160
Сроки и условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии 162