Volume XXXI / Volumul XXXI / Том XXXI / 2022

Volume XXXI / Volumul XXXI / Том XXXI / 2022CUPRINS

ETNOLOGIE ȘI CULTUROLOGIE

Valentin ARAPU Coruperea și înfruntarea Ciumei în folclor: credințe, superstiții și practici magice (aspecte etnoculturale) 5
Adrian DOLGHI Copiii în cadrul tradițiilor de iarnă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1944–1961) 12
Романа МОТЫЛЬ Традиционная керамика Буковины XIX–XX вв.: историко-культурные и художественные особенности 22
Aleksandr GANCHEV Dynamics of “Transdanubian settlers” in Bessarabia in the early XIXth century: migration processes and natural growth 30
Олег ДЁМИН

Софрониос

ПАРАДИСОПУЛОС

Младенческая смертность в греческой общине Одессы (1860–1920) 41
Tamás HAJNÁCZKY  “The Gypsy issue” in Hungary during the interwar years (II) 54
Svetlana PROCOP Pavel Andreicenco – liderul mișcării social-culturale a romilor la sfârșitul anilor ’90 – începutul anilor 2000: fapte și dovezi noi 63
Владимир МИЛЬЧЕВ,

Виктор ФИЛАС

Мемуары Ивана Штерева как источник изучения самоидентификации населения Северного Приазовья 1920–1930-х гг. в условиях мультикультурализма 75
Valentina URSU Acțiunile autorităților din Moldova sovietică privind cultura tradițională (anii ’40 ai sec. XX) 84
Tatiana ZAICOVSCHI Tradițiile lipovenilor din Republica Moldova pentru perioada premaritală, pețit și cununie 92
Nataliіa STISHOVA “Temple Feast” and “Village Day” within the discourse of modern Ukraine 100
Людмила ГЕРУС Украинский обрядовый хлеб: этнокультурная специфика визуального образа 107
Natalia GRĂDINARU Alimentația tradițională ca mecanism de adaptare la mediul natural și sociocultural 116
Alexey ROMANCIUK Romanian harnic ‘industrious, hardworking’ as a key to the etymology of the ukrainian гарний ‘beautiful, good’ 124

PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR

Tatiana BÎZGU Bondiţa – componentă a portului tradiţional şi sursă de inspiraţie 129
VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ
Raisa OSADCI Conferința Științifică Internațională: „Portul popular – expresie a istoriei și culturii neamului”. Ediția a II-a 134
Natalia GRĂDINARU Simpozionul Internațional de Etnologie: tradiții și procese etnice la  Ediția a III-a 136

JUBILEE

Ivan DUMINICA Cercetătorul istoriei și culturii romilor din Republica Moldova – Ion Duminica la 50 de ani 138
Tatiana ZAICOVSCHI „Omul-epocă, omul-legendă…” (la 100 de ani de la nașterea Lucheriei Repida 140
IN MEMORIAM
Diana NICOGLO Elena Postolachi (1942–2012) 145
Виктор ДАМИАН Владимир Ильич Аникин (1939–2021) 148

RECENZII

Екатерина

АНАСТАСОВА

Рецензия на книгу: Marushiakova E., Popov V. (Eds.). Roma Voices in History. A Sourcebook. Roma Civil Emancipation in Central, South-Eastern and Eastern Europe from the 19th Century till World War II. BRILL, Ferdinand Schdöninhg, 2021, 1104 p. 151
Adrian DOLGHI Recenzie la monografie: Alina Felea. Căsătoria în Țara Moldovei (sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea). Chișinău: Lexon Prim, 2021, 308 p. 155
Сведения о редколлегии 157
Data on the editorial board 158
Condițiile de publicare ale materialelor în Revista de Etnologie și Culturologie 159
Условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии 161
Conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 163
Contents 165

Contents

ETHNOLOGY AND CULTUROLOGY
Valentin ARAPU Corruption and confrontation of the plague in folklore: beliefs, superstitions and magical practices (ethnocultural aspects) 5
Adrian DOLGHI Children during the Winter Traditions in the Moldavian Soviet Socialist Republic (1944–1961) 12
Romana MOTYL The Traditional Ceramics of Bukovyna of the XIXth–XXth Centuries: Historical, Cultural and Artistic Features 22
Aleksandr GANCHEV Dynamics of “Transdanubian settlers” in Bessarabia in the early XIXth century: migration processes and natural growth 30
Oleg DYOMIN, Sofronias PARADEISOPOULOS Infant mortality in the Greek community of Odessa (1860–1920) 41
Tamás HAJNÁCZKY “The Gypsy issue” in Hungary during the interwar years (II) 54
Svetlana PROCOP Pavel Andreichenko as the leader of the Roma movement in the late 90s – early 2000s: new facts and evidence 63
Vladymyr MILCHEV,  Viktor FILAS Ivan Shterev’s memoirs as a source for studying the self-identification of the population living north of the Azov Sea in the 1920s–1930s  under conditions of multiculturalism 75
Valentina URSU Actions of the Soviet Moldovan authorities in relation to traditional culture  (1940s) 84
Tatiana ZAICOVSKI Pre-wedding traditions, matchmaking and wedding among the Old Believers of the Republic of Moldova 92
Natalia STISHOVA “Temple Feast” and “Village Day” within the discourse of modern Ukraine 100
Lyudmyla GERUS Ukrainian Ritual Bread: Ethnocultural Specifics of the Visual Image 107
Nataliia GRADINARU Traditional nutrition as a mechanism for adaptation to the natural and socio-economic environment 116
Aleksei ROMANCHUK The Romanian harnic ‘industrious, hardworking’ as key to the etymology of the Ukrainian гарний ‘beautiful, good’ 124
THE PAGE OF YOUNG RESEARCHER
Tatiana BIZGU Bondița – a component part of the traditional dress and a rich source of inspiration 129
EVENTS OF SCIENTIFIC LIFE
Raisa OSADCI The IId edition of the International Scientific Conference „Portul popular – expresie a istoriei și culturii neamului”. 134
Natalia GRADINARU The IIId edition of the International Simposium in Ethnology: „Tradiții și procese etnice” 136
JUBILEE
Ivan DUMINICA The researcher of history and culture of Roma people in the Republic of Moldova: Ion Duminica at his 50th anniversary 138
Tatiana ZAICOVSCHI “The person from legende that makes epoche”: at 100th anniversary of Lucheria Repida 140
IN MEMORIAM
Diana NICOGLO Elena Postolachi  (1942–2012) 145
Viktor DAMIAN Vladimir Il’ich Anikin (1939–2021) 148
REVIEWS
Еkaterina 

ANASTASOVA

Review on: Marushiakova E., Popov V. Roma Voices in History. A Sourcebook. Roma Civil Emancipation in Central, South-Eastern and Eastern Europe from the 19th Century till World War II. BRILL, Ferdinand Schdöningh, 2021, 1104 pp. 151
Adrian DOLGHI Review on: Alina Felea. Căsătoria în Țara Moldovei (sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea). Chișinău: Lexon Prim, 2021, 308 p. 155
Data on the editorial boards 158
Conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 165